Algemene voorwaarden RedZebra Goup B.V.
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. RedZebra Goup B.V.: de besloten vennootschap RedZebra Goup B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34296653.
3. Opdrachtgever: iedere wederpartij waarmee RedZebra Goup B.V. een Overeenkomst sluit.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen RedZebra Goup B.V. enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van RedZebra Goup B.V. en op alle Overeenkomsten tussen RedZebra Goup B.V. en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met RedZebra Goup B.V., voor de uitvoering waarvan door RedZebra Goup B.V. derden worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. RedZebra Goup B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien RedZebra Goup B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RedZebra Goup B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van RedZebra Goup B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht RedZebra Goup B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Inhoud en randvoorwaarden van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. RedZebra Goup B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. RedZebra Goup B.V. heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien RedZebra Goup B.V. of door RedZebra Goup B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever desgevraagd kosteloos zorg voor de door RedZebra Goup B.V. in redelijkheid gewenste (kantoor)faciliteiten. Tevens stelt Opdrachtgever op verzoek van RedZebra Goup B.V. kosteloos medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking voor (hulp en ondersteuning bij) diens werkzaamheden.
6. RedZebra Goup B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RedZebra Goup B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RedZebra Goup B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan RedZebra Goup B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RedZebra Goup B.V. zijn verstrekt, heeft RedZebra Goup B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan RedZebra Goup B.V. ter beschikking heeft gesteld.
Algemene voorwaarden RedZebra Goup B.V.
Pagina 2 van 5
8. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties e.d, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. RedZebra Goup B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
10. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd dan is RedZebra Goup B.V. eerst gehouden daaraan uitvoering te geven nadat zowel RedZebra Goup B.V. als Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de overeengekomen wijziging, waaronder de prijs, het tijdstip van uitvoering en andere voorwaarden. Het voordien niet uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van RedZebra Goup B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RedZebra Goup B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.
12. Indien RedZebra Goup B.V. met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is RedZebra Goup B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kosten, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. RedZebra Goup B.V. is bevoegd nakoming van de verplichtingen van RedZebra Goup B.V. op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
– na het sluiten van de Overeenkomst RedZebra Goup B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen,
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is,
– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van RedZebra Goup B.V. kan worden gevergd dat RedZebra Goup B.V. de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is RedZebra Goup B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van RedZebra Goup B.V. kan worden gevergd.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RedZebra Goup B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RedZebra Goup B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt RedZebra Goup B.V. de aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Indien RedZebra Goup B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is RedZebra Goup B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is RedZebra Goup B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RedZebra Goup B.V., zal RedZebra Goup B.V. in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RedZebra Goup B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RedZebra Goup B.V. anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RedZebra Goup B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RedZebra Goup B.V. op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 6. Overmacht
1. RedZebra Goup B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien RedZebra Goup B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van RedZebra Goup B.V. komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Algemene voorwaarden RedZebra Goup B.V.
Pagina 3 van 5
RedZebra Goup B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RedZebra Goup B.V. niet in staat is de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van RedZebra Goup B.V. of van derden daaronder begrepen. RedZebra Goup B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat RedZebra Goup B.V. een verbintenis uit de Overeenkomst had moeten nakomen.
3. RedZebra Goup B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel RedZebra Goup B.V. ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RedZebra Goup B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 7. Facturatie, betaling en incassokosten
1. RedZebra Goup B.V. factureert de verrichtte werkzaamheden op basis van daadwerkelijk gewerkte uren met 15 minuten als minimale tijdseenheid, tegen het overeengekomen tarief. RedZebra Goup B.V. heeft het recht het overeengekomen uurtarief per 1 januari van ieder jaar binnen redelijke grenzen te verhogen. Voor werkzaamheden in weekenden en/of feestdagen geldt een toeslag van 50% op het overeengekomen uurtarief. Reis-en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht. Voor reiskosten binnen Nederland (retour) wordt één adviesuur gerekend.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RedZebra Goup B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door RedZebra Goup B.V. aangegeven. RedZebra Goup B.V. is gerechtigd om middels voorschotdeclaraties te factureren, aanvullende zekerheden van Opdrachtgever te verlangen en om periodiek te factureren.
3. RedZebra Goup B.V. zal na voltooiing van de Overeenkomst een eindafrekening opmaken. Opdrachtgever kan binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening daartegen bezwaar maken. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening reageert, wordt de eindafrekening en de door RedZebra Goup B.V. geleverde diensten geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd en vervallen alle (wettelijke) rechten van Opdrachtgever terzake.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan eenmalig een bedrag van 250 euro verschuldigd plus een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. RedZebra Goup B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. RedZebra Goup B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RedZebra Goup B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van enig door Opdrachtgever aan RedZebra Goup B.V. verschuldigd bedrag. Opdrachtgever is niet gerechtigd – om welke reden dan ook – betaling van een factuur van RedZebra Goup B.V. op te schorten.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van Opdrachtgever, met een minimumbedrag ad € 250,–. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Indien ten laste van Opdrachtgever onder RedZebra Goup B.V. (conservatoir, bewijs, executoriaal, etc.) (derden)beslag wordt gelegd, is Opdrachtgever aan RedZebra Goup B.V. een direct opeisbare vergoeding voor de administratieve afhandeling daarvan verschuldigd ad € 250,–.
9. Van gemaakte afspraken (coaching, workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen, werksessies, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.) in het kader van de uitvoering van een opdracht die door opdrachtgever minder dan 2 werkdagen van te voren worden afgezegd of verschoven, wordt 100% in rekening gebracht. Van afspraken (coaching, workshops, trainingen, werksessies, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.) die door opdrachtgever tussen de 2-7 werkdagen van te voren worden afgezegd of verschoven, wordt 75% in rekening gebracht. Van afspraken (coaching, workshops, trainingen, werksessies, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.) die door opdrachtgever tussen de 8-14 werkdagen worden afgezegd of verschoven, wordt 50% in rekening gebracht.
Artikel 8. Open trainingen en opleidingen a) Opdrachtnemer is gerechtigd:
Algemene voorwaarden RedZebra Goup B.V.
Pagina 4 van 5
i). het programma tussentijds te wijzigen vanwege door derden gestelde eisen of om andere kwalitatieve redenen; ii) de plaats en/of uitvoeringsdatum te wijzigen; iii) bij onvoldoende inschrijvingen wijzigingen in de uitvoering aan te brengen of tot uiterlijk twee weken voor aanvang de training te annuleren; iv) de groepsgrootte te verlagen of te verhogen.
b) Opdrachtgever is gerechtigd: i) bij verhindering een geschikte vervanger te sturen. Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van deelname worden de volledige cursuspriis alsmede volledige arrangementskosten in rekening gebracht. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald. ii) de plaats en/of uitvoeringsdatum te wijzigen. Dit kan kosteloos tot zes weken voor de uitvoeringsdatum. Ingeval van wijziging binnen zes tot vier weken voor de uitvoeringsdatum is Opdrachtgever 50 van de cursusprijs en arrangementskosten verschuldigd en binnen vierweken voor de Uitvoeringsdatum 100% van de cursusprijs en arrangementskosten. De nieuwe plaats en/of uitvoeringsdatum zal gezamenlijk met Opdrachtnemer worden vastgesteld. iii) de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Dit kan kosteloos tot zes weken voor de Uitvoeringsdatum. Ingeval van annulering binnen vier weken voor de Uitvoeringsdatum wordt 100% van de cursusprijs en arrangementskosten in rekening gebracht.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Op RedZebra Goup B.V. rusten op grond van de Overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen en nimmer enige resultaatsverbintenis.
2. Indien RedZebra Goup B.V. op enige grond jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
3. RedZebra Goup B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RedZebra Goup B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. RedZebra Goup B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade waarvoor RedZebra Goup B.V. op rond van deze voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RedZebra Goup B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan RedZebra Goup B.V. toegerekend kunnen worden en – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. RedZebra Goup B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien RedZebra Goup B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RedZebra Goup B.V. beperkt tot maximaal het in het kader van de Overeenkomst in de 6 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW.
6. De aansprakelijkheid van RedZebra Goup B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van RedZebra Goup B.V. in voorkomend geval uitkeert.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RedZebra Goup B.V. of leidinggevende ondergeschikten van RedZebra Goup B.V..
Artikel 10. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart RedZebra Goup B.V. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RedZebra Goup B.V. toerekenbaar is. Indien RedZebra Goup B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden RedZebra Goup B.V. zowel in rechte als daarbuiten bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RedZebra Goup B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RedZebra Goup B.V. en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. RedZebra Goup B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RedZebra Goup B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12. Geheimhouding en non- concurrentie
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. RedZebra Goup B.V. zal de in het kader
Algemene voorwaarden RedZebra Goup B.V.
Pagina 5 van 5
van de Overeenkomst ingeschakelde onderaannemers verplichten dezelfde geheimhouding te betrachten. De geheimhoudingsplicht blijft in stand na beëindiging van de opdracht.
2. Indien RedZebra Goup B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en RedZebra Goup B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RedZebra Goup B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever en aan haar gelieerde partijen verplichten zich om gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van de Overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie aan te (doen) gaan met de onderaannemer(s) van RedZebra Goup B.V., eventueel personeel van RedZebra Goup B.V. of met andere aan RedZebra Goup B.V. gelieerde hulppersonen of derden.
4. Opdrachtgever verbeurt in geval van overtreding van het geheimhoudings- of concurrentiebeding direct en zonder ingebrekestelling een niet voor gerechtelijke matiging vatbare boete ter grootte van € 10.000,00 voor iedere geconstateerd geval.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle Overeenkomsten waarbij RedZebra Goup B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in (het arrondissement van) de vestigingsplaats van RedZebra Goup B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft RedZebra Goup B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet en/of (Europese) regelgeving bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst met RedZebra Goup B.V..